Kết quả Xổ số trên Điện thoại

Xem Kết quả Xổ số trực tuyến trên Điện thoại . Go to Kết quả Xổ số trên Điện thoại.

Hôm nay bạn kết cặp số nào nhất

- Gửi 1 cặp số mà bạn kết hôm nay
- Dự đoán trúng bạn được +1 điểm / 1 nháy
- Dự đoán không về bạn bị trừ -1 điểm
- Đúng giải Đặc biệt bạn được +5 điểm
- Mỗi ngày chỉ được gửi 1 cặp số
- Gửi trước 18h hàng ngày
- Bây giờ là : 2:47 - 24/8/2014

Thống kê số kết của bạn

Ngày tháng Số kết Lần kết Điểm
Tổng điểm: 0

Thống kê số kết hôm nay

00:11 lần
01:11 lần
02:9 lần
03:5 lần
04:9 lần
05:11 lần
06:20 lần
07:21 lần
08:11 lần
09:13 lần
10:11 lần
11:18 lần
12:10 lần
13:8 lần
14:15 lần
15:12 lần
16:11 lần
17:8 lần
18:11 lần
19:14 lần
20:4 lần
21:10 lần
22:10 lần
23:8 lần
24:5 lần
25:10 lần
26:11 lần
27:10 lần
28:12 lần
29:10 lần
30:10 lần
31:19 lần
32:21 lần
33:12 lần
34:8 lần
35:9 lần
36:10 lần
37:11 lần
38:10 lần
39:9 lần
40:18 lần
41:18 lần
42:14 lần
43:11 lần
44:9 lần
45:9 lần
46:7 lần
47:9 lần
48:7 lần
49:10 lần
50:15 lần
51:10 lần
52:14 lần
53:10 lần
54:10 lần
55:7 lần
56:13 lần
57:8 lần
58:12 lần
59:9 lần
60:15 lần
61:7 lần
62:10 lần
63:11 lần
64:9 lần
65:7 lần
66:10 lần
67:8 lần
68:12 lần
69:10 lần
70:9 lần
71:7 lần
72:10 lần
73:11 lần
74:16 lần
75:10 lần
76:8 lần
77:14 lần
78:11 lần
79:8 lần
80:5 lần
81:8 lần
82:14 lần
83:10 lần
84:4 lần
85:11 lần
86:12 lần
87:10 lần
88:11 lần
89:7 lần
90:11 lần
91:4 lần
92:6 lần
93:20 lần
94:8 lần
95:10 lần
96:12 lần
97:16 lần
98:8 lần
99:10 lần