Kết quả Xổ số trên Điện thoại

Xem Kết quả Xổ số trực tuyến trên Điện thoại . Go to Kết quả Xổ số trên Điện thoại.

Hôm nay bạn kết cặp số nào nhất

- Gửi 1 cặp số mà bạn kết hôm nay
- Dự đoán trúng bạn được +1 điểm / 1 nháy
- Dự đoán không về bạn bị trừ -1 điểm
- Đúng giải Đặc biệt bạn được +5 điểm
- Mỗi ngày chỉ được gửi 1 cặp số
- Gửi trước 18h hàng ngày
- Bây giờ là : 15:31 - 31/1/2015

Thống kê số kết của bạn

Ngày tháng Số kết Lần kết Điểm
Tổng điểm: 0

Thống kê số kết hôm nay

00:11 lần
01:11 lần
02:10 lần
03:6 lần
04:9 lần
05:11 lần
06:20 lần
07:22 lần
08:11 lần
09:13 lần
10:12 lần
11:19 lần
12:12 lần
13:9 lần
14:15 lần
15:12 lần
16:13 lần
17:9 lần
18:12 lần
19:15 lần
20:4 lần
21:13 lần
22:12 lần
23:9 lần
24:6 lần
25:11 lần
26:13 lần
27:10 lần
28:15 lần
29:10 lần
30:10 lần
31:19 lần
32:22 lần
33:12 lần
34:8 lần
35:10 lần
36:11 lần
37:12 lần
38:11 lần
39:10 lần
40:19 lần
41:19 lần
42:14 lần
43:12 lần
44:9 lần
45:10 lần
46:7 lần
47:11 lần
48:8 lần
49:10 lần
50:16 lần
51:11 lần
52:15 lần
53:10 lần
54:13 lần
55:7 lần
56:16 lần
57:10 lần
58:12 lần
59:10 lần
60:16 lần
61:7 lần
62:10 lần
63:11 lần
64:9 lần
65:8 lần
66:10 lần
67:10 lần
68:13 lần
69:11 lần
70:9 lần
71:7 lần
72:12 lần
73:11 lần
74:17 lần
75:10 lần
76:8 lần
77:14 lần
78:11 lần
79:8 lần
80:5 lần
81:8 lần
82:14 lần
83:10 lần
84:5 lần
85:11 lần
86:12 lần
87:11 lần
88:12 lần
89:7 lần
90:12 lần
91:4 lần
92:10 lần
93:20 lần
94:8 lần
95:10 lần
96:12 lần
97:16 lần
98:8 lần
99:14 lần